Badania stanu techniki

/ USŁUGI /
Badania stanu techniki

Badania stanu techniki

Jako pierwszy etap prac nad rozwiązaniem Klienta rekomendujemy badanie stanu techniki. Badanie stanu techniki nie jest etapem obowiązkowym jednakże pozwala stwierdzić zarówno czy rozwiązanie spełnia wymogi nowości, poziomu wynalazczego oraz przemysłowej stosowalności – konieczne do prawidłowego zgłoszenia wynalazku jak i czy wprowadzenie do obrotu rozwiązania nie będzie naruszać praw wyłącznych innych podmiotów (tzw. czystość patentowa). Badanie to może stanowić również załącznik do wniosków o dofinansowanie np.: składanych przed NCBiR.

Badanie stanu techniki zakończone jest zestawieniem najbliższego stanu techniki i opinią co do możliwości zgłoszenia rozwiązania w charakterze wynalazku/wzoru użytkowego lub też o możliwości produkcji i wprowadzania do obrotu rozwiązania w danych kraju (np: w Polsce) bez naruszania praw innych podmiotów.

 

NAJCZĘŚciej ZADAWANE PYTANIA

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

W szczególności znakiem towarowym może być:

  • wyraz (łącznie z nazwiskami osób)
  • rysunek, grafika
  • wyrażenie + grafika (tzw. logo)
  • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania)
  • melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

 

Urząd Patentowy RP udzieli prawa ochronnego na znak towarowy spełniający bezwzględne przesłanki rejestracyjne o których mowa w art. 1291 ust. 1 ustawy p.w.p.

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP będzie skutkować udzieleniem prawa ochronnego na terytorium Rzeczpospolitej Polski. I tylko na tym terytorium.
Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie EUIPO spowoduje udzielenie prawa z rejestracji znaku na terytorium całej Unii Europejskiej, we wszystkich Państwach Członkowskich, w ramach jednolitego systemu ochrony unijnych znaków towarowych.

Przed zgłoszeniem znaku sugerujemy naszym Klientom przeprowadzenie badań zdolności rejestracyjnych.

Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że dane oznaczenie może być zgłoszone w charakterze znaku krajowego lub unijnego, przeprowadzamy wybraną procedurę.

Znak towarowy chroniony jest przez 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP/EUIPO (lub od daty pierwszeństwa), ale rejestracja (zastrzeżenie) znaku następuje po opłaceniu Decyzji Warunkowej przyznającej prawo ochronne (co potwierdzone jest w wydanym przez  UPRP Świadectwie  Ochronnym, w którym ujęty jest też numer rejestracji R-lub po otrzymaniu z EUIPO Świadectwa Rejestracji Znaku Towarowego UE.                  

Po otrzymaniu Świadectwa Ochronnego/Świadectwa Rejestracji możliwe jest użycie symbolu ® w sąsiedztwie znaku.

Choć w Ustawie Prawo własności przemysłowej nie ma definicji wynalazku, można uznać, że wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym, które aby mogło zostać objęte patentem musi charakteryzować się nowością (w skali światowej), poziomem wynalazczym (inaczej – nieoczywistością) oraz przemysłową stosowalnością. Wynalazkiem może być urządzenie/przedmiot, sposób a także zastosowanie (np.: zastosowanie znanej substancji do innych celów niż te znane w stanie techniki).

Wynalazek uważa się za nowy (i musi być to nowość światowa) jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Za stan techniki natomiast uważa się wszystko to co przed datą zgłoszenia wynalazku zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Natomiast wynalazek posiadający poziom wynalazczy to taki, który nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Patent oznacza prawo do wyłącznego korzystania przez uprawnionego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku, którym może być: urządzenie i/lub sposób i/lub zastosowanie.

Zakres przedmiotowy patentu, czyli to co podlega ochronie, określają zastrzeżenia patentowe, które stanowią część opisu patentowego. Pozostała część tego opisu, w tym także zawarte w nim rysunki mogą służyć pomocniczo w określeniu zakresu ochrony.

Wynalazkiem, na który udzielany jest patent, może być (kategorie wynalazku): „sposób otrzymywania (…)”, „przedmiot”, „zastosowanie”, pod warunkiem że spełnia trzy bezwzględne kryteria: jest nowy, posiada poziom wynalazczy, nadaje się do przemysłowego stosowania.

Wzór użytkowy, na który udzielane jest prawo ochronne jest przedmiotem „nowym i użytecznym”; w przeciwieństwie do wynalazku, może być przedmiotem „oczywistym”.

Wzorem przemysłowym jest „postać wytworu”, czyli ogólnie mówiąc, wygląd zewnętrzny danego przedmiotu (tzw. design) o ile cechuje się nowością i indywidualnym charakterem. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Wzór przemysłowy definiuje nam wygląd zewnętrzy danego przedmiotu (nie jego funkcjonalność, działanie, współdziałanie z innymi elementami) natomiast wzór użytkowy charakteryzuje działanie danego przedmiotu, jego użyteczność i techniczny charakter, a nie sam wygląd zewnętrzny.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl