Znaki towarowe

/ USŁUGI /

Znaki towarowe

Znak towarowy

Znaki towarowe służą do odróżniania w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

W szczególności znakiem towarowym może być:

 • wyraz (łącznie z nazwiskami osób)
 • rysunek
 • ornament
 • kompozycje kolorystyczne
 • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania)
 • melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

 

Znak towarowy (np. oznaczenie słowne, słowno – graficzne, tzw. logo) jest niezastąpionym narzędziem porozumiewania się z klientami – nie tylko identyfikuje miejsce pochodzenia towaru, lecz również kojarzy się z reputacją przedsiębiorstwa i gwarancją określonej jakości.

Jako jeden z najważniejszych z elementów wpływających na markę i renomę firmy znak towarowy jest też składnikiem kapitałowym przedsiębiorstwa, zatem może być przedmiotem licencji, franszyzy, czy sprzedaży.

Znak towarowy, jako dobro niematerialne, może podlegać wycenie a jego wartość nierzadko przewyższa wartość całej firmy (jak w przypadku, np. Coca Coli).

ZASTRZEŻENIE ZNAKu towarowego - step by step

W celu ustalenia szczegółów, określenia najlepszej formy ochrony znaku, wyboru właściwego terytorium jego ochrony oraz przedstawienia kosztów związanych ze zgłoszeniem i ochroną znaku towarowego – prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośredni. Prześlemy wówczas odpowiednie zlecenie.

Warunkiem rozpoczęcia procedury zgłoszeniowej znaku towarowego przez Kancelarię Wima-Patent jest przesłanie odpowiedniego zlecenia z wybranym, terytorialnym zakresem ochrony (znak krajowy lub znak unijny).

W otrzymanym zleceniu należy podać dane Zgłaszającego: nazwę, adres i siedzibę firmy lub imię, nazwisko oraz adres zamieszkania,  jeżeli zgłoszenie znaku ma być dokonane na rzecz osoby fizycznej.

Ponieważ ochrona znaku towarowego ma zakres terytorialny, warto przed zgłoszeniem rozważyć, czy chcemy wprowadzać towary/usługi wyłącznie na rynek Polski czy zasięg działania firmy będzie obejmował kilka bądź wszystkie kraje unijne. W pierwszym przypadku wystarczy dokonać zgłoszenia w krajowym Urzędzie Patentowym RP (UPRP), natomiast globalne wykorzystanie znaku towarowego powinno być objęte unijną ochroną poprzez jego zgłoszenie w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w hiszpańskim Alicante.

W zleceniu podane są wszystkie koszty (urzędowe i kancelaryjne) za zgłoszenie i 10 letnią ochronę znaku w zaakceptowanej ilości klas towarowo-usługowych w wybranym systemie (krajowy lub unijny).

Ponieważ znakiem towarowym może być każde oznaczenie, warto podjąć decyzję, które z już funkcjonujących w przedsiębiorstwie, bądź przyszłych – będzie objęte ochroną.
Znak towarowy słowny – posiada najbardziej „bezpieczną” ochronę, ponieważ każde późniejsze zgłoszenie przez konkurencyjną firmę znaku zawierającego to słowne wyrażenie – umożliwia skuteczne wniesienie sprzeciwu przez uprawnionego do znaku towarowego tzw. wcześniejszego.

Jeżeli przedsiębiorstwo ma wypracowane logo, funkcjonujące w obrocie, z wyróżniającą grafiką i kojarzone z tą firmą – warto zgłosić do ochrony oznaczenie słowno – graficzne.

Zdarza się, że przedsiębiorcy sygnują swoje towary charakterystycznym symbolem, rysunkiem (bez żadnych wyrazów) i w takiej postaci chcieliby dokonać zgłoszenia. Wówczas będzie to znak towarowy graficzny.

W celu prawidłowego dokonania zgłoszenia znaku towarowego zawierającego jakieś elementy graficzne, należy przesłać jedno przedstawienie znaku w formacie jpg.

Należy pamiętać, że znak jest chroniony w tej postaci, w jakiej został zgłoszony.

Każdy znak towarowy jest chroniony dla konkretnie wskazanych towarów i/lub usług, dlatego przed zgłoszeniem, należy określić jakie towary bądź usługi oferowane przez firmę będą takim oznaczeniem sygnowane; jakie towary będą pod daną marką wprowadzane na rynek, czyli –mówiąc najprościej – jaki jest zakres działalności firmy.

Na podstawie tych informacji, opracujemy sugerowany wykaz towarów i/lub usług, zgodny z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług. Wykaz będzie obejmował odpowiednie klasy towarowo-usługowe oraz konkretnie wskazane towary/usługi w obrębie tych klas. Od ilości klas towarowo-usługowych zależna będzie urzędowa opłata za zgłoszenie i 10 letnią ochronę znaku.

Przed zgłoszeniem znaku sugerujemy przeprowadzenie badań zdolności rejestracyjnej znaku w celu ustalenia, czy dane oznaczenie może zostać objęte ochroną lub czy jego używanie narusza czyjeś prawa wyłączne.

Na podstawie wyników badań będzie możliwe określenie: jaki rodzaj znaku może zostać zgłoszony, w jakim systemie i na jakim terytorium.

Do zgłoszenia znaku towarowego w UPRP lub EUIPO konieczne jest:

 1. określenie rodzaju znaku: słowny, słowno-graficzny, graficzny, inny.
 2. podanie zakresu towarów i usług, które będą w obrocie sygnowane znakiem towarowym; innymi słowy – czym będzie zajmować się firma „pod tą marką”.
  Na tej podstawie przygotowujemy wykaz towarów i usług, zgodny z tzw. „klasyfikacją nicejską” (Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług);
 3. podanie danych Zgłaszającego/Uprawnionego do znaku towarowego;
 4. podpisanie pełnomocnictwa do reprezentacji Zgłaszającego przed UPRP/EUIPO

Po dostarczeniu przez Zgłaszającego kompletu w/w informacji, akceptacji sugerowanego wykazu towarów i usług i przyjęciu pełnomocnictwa – znak towarowy zostaje zgłoszony we właściwym Urzędzie.

Następnie Urząd przesyła potwierdzenie zgłoszenia oraz nadaje numer zgłoszenia znaku towarowego.

Jeżeli Urząd nie ma żadnych uwag co do zgłoszenia i/lub w określonym czasie nie wpłynął sprzeciw właścicieli znaków wcześniejszych – znak może zostać objęty ochroną. Wówczas (po około 12 miesiącach od daty zgłoszenia) Urząd Patentowy RP przesyła pełnomocnikowi decyzję warunkową przyznającą prawo ochronne, a urząd EUIPO – certyfikat rejestracji unijnego znaku.

Po około roku od daty zgłoszenia znaku towarowego (jeżeli nie wpłynie żaden sprzeciw bądź nie nastąpi odmowa rejestracji znaku), Urząd Patentowy RP wysyła decyzję warunkową przyznającą 10 letnie prawo ochronne na znak towarowy, liczone od daty zgłoszenia, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty ochronnej.    
Następnie w ciągu 6 miesięcy UPRP przesyła świadectwo rejestracji znaku, nadając jednocześnie numer rejestracji.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia, z możliwością wielokrotnego przedłużania, o kolejne, 10 lat.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl