Wynalazki

/ USŁUGI /
Wynalazki

Wynalazek

W powszechnym rozumieniu za wynalazek uważa się nieznane dotychczas różnego rodzaju urządzenia, przedmioty, technologie, metody wytwarzania. Jakiś innowacyjny projekt. Z prawnego punktu, obowiązująca ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30.06.2000 r. nie podaje definicji wynalazku lecz jedynie wskazuje na jaki wynalazek może być udzielony patent.

Wynalazek, zgłoszony w UPRP w celu uzyskania patentu powinien spełniać łącznie trzy kryteria:

  • być nowy (w skali światowej)
  • posiadać poziom wynalazczy (czyli cechować się tzw. nieoczywistością)
  • nadawać się do przemysłowego stosowania

 

Patent oznacza prawo do wyłącznego korzystania przez uprawnionego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku, którym może być: urządzenie i/lub sposób i/lub zastosowanie.

Zakres przedmiotowy patentu, czyli to co podlega ochronie, określają zastrzeżenia patentowe, które stanowią część opisu patentowego. Pozostała część tego opisu, w tym także zawarte w nim rysunki mogą służyć pomocniczo w określeniu zakresu ochrony.

PATENT NA WYNALAZEK – STEP BY STEP

W celu ustalenia szczegółów, wyboru najlepszej formy ochrony wynalazku oraz przedstawienia kosztów związanych ze zgłoszeniem i uzyskaniem patentu na wynalazek – prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośredni.

Warunkiem rozpoczęcia procedury zgłoszeniowej wynalazku przez Kancelarię Wima-Patent jest przesłanie odpowiedniego zlecenia dotyczącego badania stanu techniki oraz zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu.

W przesłanym zleceniu należy podać:

  1. Dane zgłaszającego (imię, nazwisko lub nazwa firmy; adres zamieszkania lub siedziba firmy)
  2. Dane twórcy/ów (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

W zleceniu podane są wszystkie koszty (urzędowe i kancelaryjne) za zgłoszenie wynalazku w UPRP i jego ochronę po otrzymaniu decyzji warunkowej przyznającej patent.

Po otrzymaniu podpisanego zlecenia przesyłamy Zleceniodawcy nasz wewnętrzny formularz,  w którym, według wskazówek, należy opisać swoje rozwiązanie.

Czynnością nieobligatoryjną lecz bardzo zalecaną od której zwykle zaczynamy procedurę, jest wykonanie badania stanu techniki, które pozwoli na oszacowanie szansy uzyskania patentu na wynalazek, biorąc pod uwagę to czy dane rozwiązanie funkcjonuje już na rynku i czy spełnia bezwzględne przesłanki (nowość, poziom wynalazczy) pozwalające na zgłoszenie wynalazku z Urzędzie Patentowym RP.

Przy ścisłej współpracy z twórcą danego rozwiązania opracowujemy opis wynalazku dostosowany do urzędowych wymogów, składający się m.in. z zastrzeżeń patentowych wyznaczających zakres ochrony wynalazku.

Do opisu niektórych wynalazków niezbędne jest dołączenie przez Zleceniodawcę odpowiednich rysunków.

Projekt opisu patentowego wysyłany jest Zleceniodawcy do akceptacji/weryfikacji a ostateczna, zaakceptowana wersja opisu patentowego wraz z pozostałą dokumentacją i udzielonym pełnomocnictwem zostaje wysłana do UPRP celem dokonania zgłoszenia wynalazku.

Po akceptacji opisu przez Zgłaszającego i przyjęciu pełnomocnictwa – wynalazek zostaje zgłoszony w UPRP. Urząd niezwłocznie przesyła oficjalne potwierdzenie wraz z numerem i datą zgłoszenia a także wezwanie do uiszczenia opłaty za zgłoszenie.

Przez 18 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazek nie jest publikowany i stanowi rozwiązanie nieujawnione. Zgłaszający może do tego czasu wprowadzić zmiany w opisie, ale nie wykraczając poza zakres pierwotnego zgłoszenia.

Po 18 miesiącach następuje oficjalna publikacja wynalazku (w Biuletynie Urzędu Patentowego), a osoby trzecie mogą zapoznać się z zakresem żądanej ochrony i zgłaszać swoje uwagi.

Jeżeli UPRP nie stwierdzi przeszkód w udzieleniu patentu – wydaje decyzję warunkową przyznającą patent na wynalazek (pod warunkiem uiszczenia opłaty ochronnej za pierwszy okres), czyli prawo wyłącznego korzystania z rozwiązania w sposób zawodowy i zarobkowy na terenie Polski.

Wynalazek jest chroniony od daty zgłoszenia, ale dopiero po udzieleniu patentu.

Do 12 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku, Zgłaszający może rozszerzyć zasięg terytorialny jego ochrony ubiegając się (na podstawie wcześniejszego pierwszeństwa) o Patent Europejski lub patent międzynarodowy w ramach procedury PCT lub Euro-PCT. W celu ustalenia szczegółów oraz oszacowania kosztów z tym związanych, prosimy o kontakt.

W ciągu ok. 6 miesięcy od otrzymania i opłacenia decyzji warunkowej przyznającej patent – Urząd przesyła dokument patentowy zawierający numer ochrony wynalazku.

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia.       
Aby prawo było w mocy, należy co roku wnosić odpowiednie, urzędowe opłaty ochronne. Brak opłaty powoduje wygaśnięcie patentu.

Rzecznicy Patentowi w Kancelarii Wima- Patent reprezentują swoich Klientów przed UPRP od daty zgłoszenia aż po udzielenie patentu oraz przez dalsze lata ochrony wynalazku, monitorując terminy wnoszenia urzędowych opłat.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl