Slide Najbardziej pomysłowe plany
nic nie kosztują jeśli nie są realizowane
Henry Ford

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent działa na rynku
nieprzerwanie od 1993 roku.

O NAS

Rzetelność; wiedza; ciągłe doskonalenie swoich umiejętności; indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy; zaangażowanie; jasne i przejrzyste zasady współpracy – to główne cechy dzięki którym od 1993 roku nieprzerwanie, z pokolenia na pokolenie realizujemy swoją pasję w zawodzie rzecznika patentowego.

Kancelaria Patentowa Wima-Patent s.c. została założona w Siemianowicach Śl. w 1993 roku przez rzecznika patentowego z 30 letnim wówczas doświadczeniem zawodowym, śp. mgr inż. Marię Łukaszyk oraz śp. mgr inż. Wiesława Łukaszyka. W roku 2004 r. Kancelaria zmieniła siedzibę na Rybnik, gdzie nadal – z sukcesem – kontynuowana jest rzecznikowska, rodzinna tradycja.

Komercyjny sukces naszych Klientów odniesiony dzięki rejestracji znaku towarowego czy wdrożeniu opatentowanego wynalazku, zgłoszonego w Urzędzie za pośrednictwem rzeczników patentowych Kancelarii Wima-Patent daje nam olbrzymią satysfakcję, a Klientowi dodatkowo pewność, że ochrona własności przemysłowej jest skuteczna.

Zaufanie i wieloletnia owocna współpraca z naszymi stałymi Klientami, a także poszerzające się grono nowych firm polskich i zagranicznych wskazuje nie tylko na większą świadomość przedsiębiorców odnośnie ochrony swoich praw wyłącznych, ale także dowodzi, że usługi Kancelarii Patentowej Wima-Patent spełniają wymagania i oczekiwania stawiane przed naszym zespołem w tak szczególnej materii jaką jest prawo własności przemysłowej.

Rzecznicy patentowi zatrudnieni w Kancelarii Wima-Patent posiadają uprawnienia do reprezentacji swoich Klientów przed:

krajowym Urzędem Patentowym RP w Warszawie

Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium

Urzędem Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej

Urzędem WIPO

NASZE USŁUGI

Znaki towarowe

WIĘCEJ

Wynalazki

WIĘCEJ

Wzory użytkowe

WIĘCEJ

Wzory przemysłowe

WIĘCEJ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

W szczególności znakiem towarowym może być:

  • wyraz (łącznie z nazwiskami osób)
  • rysunek, grafika
  • wyrażenie + grafika (tzw. logo)
  • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania)
  • melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

 

Urząd Patentowy RP udzieli prawa ochronnego na znak towarowy spełniający bezwzględne przesłanki rejestracyjne o których mowa w art. 1291 ust. 1 ustawy p.w.p.

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP będzie skutkować udzieleniem prawa ochronnego na terytorium Rzeczpospolitej Polski. I tylko na tym terytorium.
Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie EUIPO spowoduje udzielenie prawa z rejestracji znaku na terytorium całej Unii Europejskiej, we wszystkich Państwach Członkowskich, w ramach jednolitego systemu ochrony unijnych znaków towarowych.

Przed zgłoszeniem znaku sugerujemy naszym Klientom przeprowadzenie badań zdolności rejestracyjnych.

Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że dane oznaczenie może być zgłoszone w charakterze znaku krajowego lub unijnego, przeprowadzamy wybraną procedurę.

Znak towarowy chroniony jest przez 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP/EUIPO (lub od daty pierwszeństwa), ale rejestracja (zastrzeżenie) znaku następuje po opłaceniu Decyzji Warunkowej przyznającej prawo ochronne (co potwierdzone jest w wydanym przez  UPRP Świadectwie  Ochronnym, w którym ujęty jest też numer rejestracji R-lub po otrzymaniu z EUIPO Świadectwa Rejestracji Znaku Towarowego UE.                  

Po otrzymaniu Świadectwa Ochronnego/Świadectwa Rejestracji możliwe jest użycie symbolu ® w sąsiedztwie znaku.

Choć w Ustawie Prawo własności przemysłowej nie ma definicji wynalazku, można uznać, że wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym, które aby mogło zostać objęte patentem musi charakteryzować się nowością (w skali światowej), poziomem wynalazczym (inaczej – nieoczywistością) oraz przemysłową stosowalnością. Wynalazkiem może być urządzenie/przedmiot, sposób a także zastosowanie (np.: zastosowanie znanej substancji do innych celów niż te znane w stanie techniki).

Wynalazek uważa się za nowy (i musi być to nowość światowa) jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Za stan techniki natomiast uważa się wszystko to co przed datą zgłoszenia wynalazku zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Natomiast wynalazek posiadający poziom wynalazczy to taki, który nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Patent oznacza prawo do wyłącznego korzystania przez uprawnionego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku, którym może być: urządzenie i/lub sposób i/lub zastosowanie.

Zakres przedmiotowy patentu, czyli to co podlega ochronie, określają zastrzeżenia patentowe, które stanowią część opisu patentowego. Pozostała część tego opisu, w tym także zawarte w nim rysunki mogą służyć pomocniczo w określeniu zakresu ochrony.

Wynalazkiem, na który udzielany jest patent, może być (kategorie wynalazku): „sposób otrzymywania (…)”, „przedmiot”, „zastosowanie”, pod warunkiem że spełnia trzy bezwzględne kryteria: jest nowy, posiada poziom wynalazczy, nadaje się do przemysłowego stosowania.

Wzór użytkowy, na który udzielane jest prawo ochronne jest przedmiotem „nowym, nadającym się do przemysłowego zastosowania i posiadającym techniczny charakter”; w przeciwieństwie do wynalazku, może być przedmiotem „oczywistym” (brak wymogu posiadania poziomu wynalazczego).

Wzorem przemysłowym jest „postać wytworu”, czyli ogólnie mówiąc, wygląd zewnętrzny danego przedmiotu (tzw. design) o ile cechuje się nowością i indywidualnym charakterem. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Wzór przemysłowy definiuje nam wygląd zewnętrzy danego przedmiotu (nie jego funkcjonalność, działanie, współdziałanie z innymi elementami) natomiast wzór użytkowy charakteryzuje działanie danego przedmiotu, jego przemysłowe zastosowanie i techniczny charakter, a nie sam wygląd zewnętrzny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl