Wzory użytkowe

/ USŁUGI /

Wzory użytkowe

Wzory użytkowe

W przeciwieństwie do wynalazków, wzorem użytkowym jest zawsze tylko przedmiot (a więc nie metody, sposoby, substancje), który nie musi charakteryzować się odpowiednim poziomem wynalazczym. Może on być zatem rozwiązaniem zupełnie oczywistym.

Wzór użytkowy, który może podlegać ochronie to nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci.

Warunkiem koniecznym do uzyskania prawa ochronnego na zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP wzór użytkowy, jest spełnienie łącznie kryteriów:

  • nowości (w skali światowej)
  • przemysłowego zastosowania
  • technicznego charakteru

 

Prawo ochronne oznacza prawo do wyłącznego korzystania przez uprawnionego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z rozwiązania będącego przedmiotem wzoru użytkowego, którym może być: urządzenie/przedmiot o charakterze technicznym.

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego, czyli to co podlega ochronie, określają zastrzeżenia ochronne, które stanowią część opisu ochronnego. Pozostała część tego opisu, w tym także zawarte w nim rysunki mogą służyć pomocniczo w określeniu zakresu ochrony.

 

 

PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY– STEP BY STEP

Warunkiem rozpoczęcia procedury zgłoszeniowej wzoru użytkowego przez Kancelarię Wima-Patent jest przesłanie odpowiedniego zlecenia dotyczącego badania stanu techniki oraz zgłoszenia wzoru w celu uzyskania prawa ochronnego.

W przesłanym zleceniu należy podać:

  1. Dane zgłaszającego (imię, nazwisko lub nazwa firmy; adres zamieszkania lub siedziba firmy)
  2. Dane twórcy/ów (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

W zleceniu podane są wszystkie koszty (urzędowe i kancelaryjne) za zgłoszenie wzoru użytkowego w UPRP i jego ochronę po otrzymaniu decyzji warunkowej przyznającej prawo ochronne.

Po otrzymaniu podpisanego zlecenia przesyłamy Zleceniodawcy nasz wewnętrzny formularz,  w którym, według wskazówek, należy opisać swoje rozwiązanie.

Czynnością nieobligatoryjną lecz bardzo zalecaną od której zwykle zaczynamy procedurę, jest wykonanie badania stanu techniki, które pozwoli na oszacowanie szansy uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, biorąc pod uwagę to czy dane rozwiązanie funkcjonuje już na rynku i czy spełnia bezwzględne przesłanki (nowość; techniczny charakter i zastosowanie) pozwalające na zgłoszenie wzoru użytkowego z Urzędzie Patentowym RP.

Przy ścisłej współpracy z twórcą danego rozwiązania opracowujemy opis wzoru dostosowany do urzędowych wymogów, składający się m.in. z zastrzeżeń ochronnych wyznaczających zakres ochrony wzoru użytkowego.

Do opisu wzoru użytkowego niezbędne jest dołączenie przez Zleceniodawcę odpowiednich rysunków.

Projekt opisu wzoru wysyłany jest Zleceniodawcy do akceptacji/weryfikacji a ostateczna, zaakceptowana wersja opisu ochronnego wraz z pozostałą dokumentacją i udzielonym pełnomocnictwem zostaje wysłana do UPRP celem dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego.

Po akceptacji opisu przez Zgłaszającego i przyjęciu pełnomocnictwa – wzór zostaje zgłoszony w UPRP. Urząd niezwłocznie przesyła oficjalne potwierdzenie wraz z numerem i datą zgłoszenia a także wezwanie do uiszczenia opłaty za zgłoszenie.

Przez 18 miesięcy od daty zgłoszenia wzór użytkowy nie jest publikowany i stanowi rozwiązanie nieujawnione. Zgłaszający może do tego czasu wprowadzić zmiany w opisie, ale nie wykraczając poza zakres pierwotnego zgłoszenia.

Po 18 miesiącach następuje oficjalna publikacja wzoru użytkowego (w Biuletynie Urzędu Patentowego), a osoby trzecie mogą zapoznać się z zakresem żądanej ochrony i zgłaszać swoje uwagi.

Jeżeli UPRP nie stwierdzi przeszkód w udzieleniu prawa ochronnego – wydaje decyzję warunkową przyznającą prawo ochronne na wzór użytkowy (pod warunkiem uiszczenia opłaty ochronnej za pierwszy okres), czyli prawo wyłącznego korzystania z rozwiązania w sposób zawodowy i zarobkowy na terenie Polski.

Wzór użytkowy jest chroniony od daty zgłoszenia, ale dopiero po udzieleniu prawa ochronnego.

 

 

W ciągu ok. 6 miesięcy od otrzymania i opłacenia decyzji warunkowej przyznającej prawo ochronne – Urząd przesyła świadectwo ochronne zawierające numer ochrony wzoru użytkowego.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia wzoru.   
Aby prawo było w mocy, należy wnosić odpowiednie, urzędowe opłaty ochronne. Brak opłaty powoduje wygaśnięcie prawa ochronnego.

Rzecznicy Patentowi w Kancelarii Wima- Patent reprezentują swoich Klientów przed UPRP od daty zgłoszenia aż po udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz przez dalsze lata ochrony wzoru, monitorując terminy wnoszenia urzędowych opłat.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBA

Kancelaria Patentowa
Wima-Patent
ul. Wodzisławska 14
44-200 Rybnik
Polska

DANE KONTAKTOWE

tel./fax
+48 32 433 08 04
tel. kom.:
+48 606 882 790
email: wima@wima.pl